The Stone Lotus thriller book
9 de February de 2024

Tác giả và nhà xuất bản sách Xavier Marcé đã thông báo rằng bản dịch tiếng Anh của The Stone Lotus đã được hoàn thành và bản thảo đang trong giai đoạn xem xét và chỉnh sửa. Ấn bản tiếng Anh của The Stone Lotus sẽ đóng vai trò là hướng dẫn cho việc sản…